Birim İç Kontrol Sistemi

 

 

Genel Bilgiler

 Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

 Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

 5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

   Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 yılında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

  

 

1. Kontrol Ortamı Standartları

 İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük
   Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
   Misyon-Vizyon
   Teşkilat Şeması
   Hassas Görevler
   Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
   Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri
   Yetki Devri Formu


2. Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama
   2019 Yılı Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
   Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
   Kurum Risk Haritası
   Risk Puan Tablosu
   Risk Eylem Planı Tablosu
   Risk Profili Tablosu 
   Risk Envanteri Tablosu
   Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
   Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
   Hizmet Envanteri
   Hizmet Standartları
   İş Akış Şemaları 

KFS3- Görevler Ayrılığı
   Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller
   Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği      
   Görev Tanımları
   Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
   Erişim-Yetki Taahütnamesi


4. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim
   Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
   2019 Yılı Faaliyet Raporu (2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi

EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
   Personel Öneri Formu
   Şikayet Dilekçesi
   Tutanak


5. İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
   İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

 


Son Güncelleme: 2020-03-16 08:57:09
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document