Birim İç Kontrol Sistemi

 

 

Genel Bilgiler

 Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

 Performans esaslı bütçeleme sistemininde temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

 5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

   Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 yılında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

  


1. Kontrol Ortamı Standartları

                 İç Kontrol Komisyonu

      KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük
                   Etik Sözleşmesi

      KOS2-Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
                   Misyon-Vizyon
                   Teşkilat Şeması
                   Hassas Görevler
                   Personel Görev Dağılımı

      KOS3-Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
                   Performans Değerlendirme Formu

      KOS4-Yetki Devri
                   Yetki Devri Formu


2. Risk Değerlendirme 

      RDS1-Planlama ve Programlama

 

      RDS2-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
                   Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
                   Kurum Risk Haritası
                   Risk Puan Tablosu
                   Risk Eylem Planı Tablosu
                   Risk Profili Tablosu 
                   Risk Envanteri Tablosu
                   Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

      KFS1-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
                   Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

      KFS2-Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
                   Hizmet Envanteri
                   Hizmet Standartları
                   İş Akış Şemaları 

      KFS3-Görevler Ayrılığı
                   Görevler Ayrılığı

      KFS4-Hiyerarşik Kontroller
                   Hiyerarşik Yapı

      KFS5-Faaliyetlerin Sürekliliği      
                   Görev Tanımları
                   Görev Devri Formu

      KFS6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
                   Erişim-Yetki Taahütnamesi


4. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

      BİS1-Bilgi ve İletişim
                   Bilgi ve İletişim

      BİS2-Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

                 2021 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2020 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2019 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2018 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2017 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2016 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2015 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2014 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2013 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2012 Yılı Faaliyet Raporu,

                 2011 Yılı Faaliyet Raporu

      BİS3-Kayıt Dosyalama Sistemi

                 EBYS (Arşiv güncel ve düzenlidir)

      BİS4-Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
                   Personel Öneri Formu
                   Şikayet Dilekçesi
                   Tutanak


5. İzleme

      İS1-İç Kontrol Değerlendirmesi
                   İç Kontrol Değerlendirme Formu

      İS2-İç Denetim

 


Son Güncelleme: 2023-01-13 13:48:04
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                 Untitled Document