Birimlerimiz

 

 

1. Tarihçe

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi binasında hizmet vermekte olan kütüphanemiz, 2008 yılında hayırsever iş adamı Mehmet Sanlı tarafından yaptırılan kütüphane binasına taşınmıştır. Kütüphane binamız merkez kampüste Fen Edebiyat Fakültesinin bitişiğinde yer alıp 2 katlı ve 1200 m2 kapalı alana sahiptir. İçerisinde idari birimler, teknik birimler, kitap salonu, okuma salonu, internet erişim odası, son sayı süreli yayınlar odası, eski sayı süreli yayınlar odası, evrak arşivi ve depolar bulunmaktadır.


2. Kütüphane Hizmet Birimleri

 

2.1. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin seçimi, temini, kataloglanması gibi teknik hizmetler ile ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır:
 

2.1.1. Sağlama Birimi: Bu birimde kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin seçim ve temin işlemleri yapılır.


2.1.2. Kataloglama Birimi: Bu birimde temin edilen kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin kataloglanması ve sınıflandırması işlemleri yapılır.


2.1.3. Süreli Yayınlar Birimi: Bu birimde temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri yapılır.


2.1.4. Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi: Bu birimde görsel-işitsel yayınların yararlandırılması, kurumsal açık erişim arşivinin yönetimi ile akademik yayın veri tabanları için kullanıcılara yönelik danışmalık hizmetleri verilir.

 

 

2.2. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin muhafazası, yararlandırılması, tanıtımı gibi okuyucu hizmetleriyle ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır:


2.2.1. Danışma Birimi: Bu birimde tüm kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilir ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı yapılır.


2.2.2. Ödünç Verme Birimi: Bu birimde kütüphane materyallerinin üyelere ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yapılır.


Tablo 1. Üye gruplarına göre ödünç kitap sayıları ve ödünç süreleri

Üye Grubu

Ödünç Alınabilir Kitap Sayısı

Ödünç Süresi (Gün)

Akademik

10

30

Yüksek Lisans

5

30

Ön Lisans ve Lisans

3

15

İdari

3

15

 

2.2.3. Rezerv Birimi: Bu birimde rezerv/tez kitaplığı, nadir eserler kitaplığı ve internet erişim hizmetleri ile çıktı/tarama hizmetleri sunulur.

 

2.2.4. Mali İşler Bürosu: Bu birimde kütüphane materyalleri ile diğer mal ve malzemelerin satın alma süreçleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yürütülür. Ayniyat, mutemetlik gibi diğer mali işlemler gerçekleştirilir.

 

2.2.5. Sekreterlik: Bu birimde resmi yazışma işlemleri gerçekleştirilir.

 


3. Donanım  

a. Kitap salonu, süreli yayınlar ve nadir eserlerde toplam kitap ve dergi rafı uzunluğu: 1300 m.,

b. Okuma salonunda okuma ve çalışma ünitesi: 120 adet,

c. İnternet erişim odasında masaüstü bilgisayar: 13 adet,

ç. Ödünç iade bankosunda ve kitap salonunda katalog tarama bilgisayarı: 2 adet.

d. Ödünç alınabilir tablet bilgisayar: 5 adet,

e. Ödünç iade bankosunda fotokopi, yazıcı ve tarayıcı: 1 adet.

 


4. Personel Durumu

Kütüphane hizmetleri 2 şube müdürü, 1 şef, 2 kütüphaneci, 1 hizmetli, 2 kadrolu işçi tarafından yürütülmektedir.

 


5. Kütüphane Koleksiyonu

Kütüphane koleksiyonumuz 49.000 matbu kitap, 349 adet yazma ve nadir eser, 100 adet tez, 620 farklı süreli yayına ait 4.220 sayı akademik süreli yayın, 28.995 elektronik dergi içeren 15 adet akademik yayın veri tabanı, 173.400 adet elektronik kitap, 1.700.000 elektronik tez ve 850 adet görsel-işitsel yayından (CD, VCD veya DVD ortamlarına kayıtlı yardımcı ders kaynakları, belgeseller, müzik kayıtları) oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur. Satın aldığımız elektronik kitaplara ve abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden çevrim içi erişilmektedir.

Katalog kayıtlarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (LCC: Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (AACR: Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (LCSH: Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (MARC: Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde, kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Katalog kayıtları, kütüphane otomasyon programının Çevrim İçi Umumi Erişim Kataloğu (OPAC: On-line Public Access Catalog) modülünün web tabanlı kullanıcı arayüzü (http://yordam.kilis.edu.tr) üzerinden sorgulanabilmektedir.


 

5.1. Veri Tabanları ve Çevrim İçi Programlar

Kütüphanemiz 15 adedi tam metin, 2 adedi bibliyografik olmak üzere 17 adet akademik yayın veri tabanına, 2 adet web tabanlı intihal analiz programına, 1 adet akademik eğitim video portalına ve 1 adet referans yönetim programına abonedir.


Tablo 2. Abone olunan akademik yayın veri tabanları

Veri Tabanının Adı

Konusu

İçerdiği Yayın Sayısı

CAB direct

Yaşam Bilimleri

736 e-Dergi

EBSCOhost

Genel

13.353 e-Dergi

EBSCO ebook

Genel

159.000 e-Kitap

384 e-Kitap

Emerald insight

Genel

311 e-Dergi

JSTOR Archive Journal Content

Genel

3.938 e-Dergi

HiperKitap

Genel

22.000 e-Kitap

IEEE

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

413 e-Dergi

3.341 e-Standart

Ovid-LWW

Tıp ve Sağlık Bilimleri

519 e-Dergi

ProQuest Dissertations & Theses

Genel

1.700.000 e-Tez

Sage Journals

Genel

1.023 e-Dergi

ScienceDirect

Genel

2.280 e-Dergi

Scopus

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SOBİAD

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SpringerLink

Genel

2.244 ve 483 e-Dergi

Taylor & Francis

Genel

2.187 e-Dergi

Wiley Online Library

Genel

1.508 e-Dergi

 

Tablo 3. Abone olunan programlar 

Programın Adı

Konusu

iThenticate

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Turnitin

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Ayeum

Çevrimiçi Akademik Eğitim Video Portalı

Mendeley

Çevrimiçi Referans Yönetim Sistemi

 

 

6. Kütüphane Otomasyon Programı

Kütüphane otomasyon programımız şu ana modüllerden oluşmaktadır:


6.1. Kataloglama Modülü: Kütüphaneci tarafınan LCC, AACR ve LCSH'ye uygun olarak oluşturulup kaydedilen basılı ve elektronik kitap, cd, dvd, harita vb. yayınlara ait katalog kayıtlarını MARC formatına dönüştürüp saklar.

 

6.2. Süreli Yayınlar Modülü: Kütüphaneci tarafınan LCC, AACR ve LCSH'ye uygun olarak oluşturulup kaydedilen basılı dergilere ait katalog kayıtlarını ve içerik bilgilerini MARC formatına dönüştürüp saklar.


6.3. Üye Modülü: Kütüphane yönergemizde tanımlanan kütüphane üyelerimizin kimlik ve iletişim bilgilerini saklar.


6.4. Ödünç Modülü: Kütüphane yönergesinde tanımlanan üye gruplarına, belirlenen süreler ve ödünç alabilecekleri kitap sayıları dâhilinde ödünç,  iade ve gecikme cezası uygulama işlemlerini kaydedip saklar.


6.5. Ayırtma Modülü: Kitap ayırtma talebini kaydeder ve ayırtma talebi doğrultusunda kitabı önceden ödünç almış üyenin süre uzatma talebini engeller. Kitap iade edildiğinde, kitabın ayırtma rafında bekletilmesi için görevli personeli uyarır. Ayırtma talep eden üyeye mesaj gönderir.

 

6.6. OPAC Kullanıcı Modülü: İnternet üzerinden, "Katalog Tarama" web sayfasına erişilip katalog taraması yapılabilmesini sağlar.

Ayrıca her bir kütüphane üyesi için oluşturduğu "Kütüphane Hesabım" web sayfalarıyla, geçmişte ödünç alınıp iade edilen, ödünç alıp henüz iade edilmeyen, ayırtma talep edilen kitapların kayıtlarını gösterir ve ödünç süresi dolan kitapların uzatma işlemlerinin üye tarafından gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca menüsünde yer alan "Eser İstek" form sayfası üzerinden kütüphane koleksiyonumuza kazandırılacak kitap taleplerini kaydeder.

 

7. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2019-11-28 09:47:39
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019                                                                 Untitled Document