Birimlerimiz

 

 

1. Tarihçe

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi binasında hizmet vermekte olan kütüphanemiz, 2008 yılında hayırsever iş adamı Mehmet Sanlı tarafından yaptırılan kütüphane binasına taşınmıştır. Kütüphane binamız merkez kampüste Fen Edebiyat Fakültesinin bitişiğinde yer alıp 2 katlı ve 1200 m2 kapalı alana sahiptir. İçerisinde idari birimler, teknik birimler, kitap salonu, okuma salonu, internet erişim odası, son sayı süreli yayınlar odası, eski sayı süreli yayınlar odası, evrak arşivi ve depolar bulunmaktadır.


2. Kütüphane Hizmet Birimleri

 

2.1. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin seçimi, temini, kataloglanması gibi teknik hizmetler ile ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır:
 

2.1.1. Sağlama Birimi: Bu birimde kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin seçim ve temin işlemleri yapılır.


2.1.2. Kataloglama Birimi: Bu birimde temin edilen kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin kataloglanması ve sınıflandırması işlemleri yapılır.


2.1.3. Süreli Yayınlar Birimi: Bu birimde temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri yapılır.


2.1.4. Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi: Bu birimde görsel-işitsel yayınların yararlandırılması, kurumsal açık erişim arşivinin yönetimi ile akademik yayın veri tabanları için kullanıcılara yönelik danışmalık hizmetleri verilir.

 

2.2. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin muhafazası, yararlandırılması, tanıtımı gibi okuyucu hizmetleriyle ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır:


2.2.1. Danışma Birimi: Bu birimde tüm kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilir ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı yapılır.


2.2.2. Ödünç Verme Birimi: Bu birimde kütüphane materyallerinin üyelere ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yapılır.


Tablo 1. Üye gruplarına göre ödünç kitap sayıları ve ödünç süreleri

Üye Grubu

Ödünç Alınabilir Kitap Sayısı

Ödünç Süresi (Gün)

Akademik

10

30

Yüksek Lisans

5

30

Ön Lisans ve Lisans

3

15

İdari

3

15

 

2.2.3. Rezerv Birimi: Bu birimde rezerv/tez kitaplığı, nadir eserler kitaplığı ve internet erişim hizmetleri ile çıktı/tarama hizmetleri sunulur.

 

2.2.4. Mali İşler Bürosu: Bu birimde kütüphane materyalleri ile diğer mal ve malzemelerin satın alma süreçleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yürütülür. Ayniyat, mutemetlik gibi diğer mali işlemler gerçekleştirilir.

 

2.2.5. Sekreterlik: Bu birimde resmi yazışma işlemleri gerçekleştirilir.

 


3. Donanım  

a. Kitap salonu, süreli yayınlar ve nadir eserlerde toplam kitap ve dergi rafı uzunluğu: 1300 m.,

b. Okuma salonunda okuma ve çalışma ünitesi: 120 adet,

c. İnternet erişim odasında masaüstü bilgisayar: 13 adet,

ç. Ödünç iade bankosunda ve kitap salonunda katalog tarama bilgisayarı: 2 adet.

d. Ödünç alınabilir tablet bilgisayar: 5 adet,

e. Ödünç iade bankosunda fotokopi, yazıcı ve tarayıcı: 1 adet.

 


4. Personel Durumu

Kütüphane hizmetleri 2 şube müdürü, 1 şef, 2 kütüphaneci, 1 hizmetli, 2 kadrolu işçi tarafından yürütülmektedir.

 


5. Kütüphane Koleksiyonu

 

5.1. Basılı Yayınlar

Basılı yayınlar koleksiyonumuz 49.000 matbu kitap, 349 adet yazma ve nadir eser, 100 adet tez, 620 farklı süreli yayına ait 4.220 sayı akademik süreli yayından oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Bu eserlere ait katalog kayıtlarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde, kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Katalog kayıtları, kütüphane otomasyon programının Çevrim İçi Umumi Erişim Kataloğu (On-line Public Access Catalog) modülünün web tabanlı kullanıcı arayüzü (http://yordam.kilis.edu.tr) üzerinden sorgulanabilmektedir.

 

5.2. Elektronik Yayınlar

Elektronik yayınlar koleksiyonumuz 28.995 elektronik dergi, 151.400 adet elektronik kitap ve 1.700.000 elektronik tez içeren 14 adet tam metin akademik yayın veri tabanı, 2 adet atıf indeksi veri tabanı, 2 adet web tabanlı intihal analiz programı, 1 adet akademik eğitim video portalı, 1 adet referans yönetim programı ve 850 adet görsel-işitsel yayından (CD, VCD veya DVD ortamlarına kayıtlı yardımcı ders kaynakları, belgeseller, müzik kayıtları) oluşmaktadır.

12 adet tam metin akademik yayın veri tabanının, 2 adet atıf indeksi veri tabanının, 2 adet web tabanlı intihal analiz programının ve 1 adet referans yönetim programının aboneliği TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmiş EKUAL Protokolü ile kurumumuzun kullanımına sunulmuş.

 Abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden erişilmektedir. Elektronik yayınlara internet üzerinden erişim kampüs IP'si üzerinden gerçekleştirilmekle beraber vekil sunucu (proxy) hizmeti ile kampüs dışından da kontrolü yararlanılabilmektedir.

 

Tablo 2. Abone olunan akademik yayın veri tabanları

Veri Tabanının Adı

Konusu

İçerdiği Yayın Sayısı

CAB direct

Yaşam Bilimleri

736 e-Dergi

EBSCOhost

Genel

13.353 e-Dergi

EBSCO ebook

Genel

159.000 e-Kitap

384 e-Kitap

Emerald insight

Genel

311 e-Dergi

JSTOR Archive Journal Content

Genel

3.938 e-Dergi

IEEE

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

413 e-Dergi

3.341 e-Standart

Ovid-LWW

Tıp ve Sağlık Bilimleri

519 e-Dergi

ProQuest Dissertations & Theses

Genel

1.700.000 e-Tez

Sage Journals

Genel

1.023 e-Dergi

ScienceDirect

Genel

2.280 e-Dergi

Scopus

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SOBİAD

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SpringerLink

Genel

2.244 ve 483 e-Dergi

Taylor & Francis

Genel

2.187 e-Dergi

Wiley Online Library

Genel

1.508 e-Dergi

 

Tablo 3. Abone olunan programlar 

Programın Adı

Konusu

iThenticate

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Turnitin

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Ayeum

Çevrimiçi Akademik Eğitim Video Portalı

Mendeley

Çevrimiçi Referans Yönetim Sistemi

 

 

6. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2020-01-17 08:29:17
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document