Nadir eserler koleksiyonu   Görsel işitsel materyal koleksiyonu      Süreli yayın koleksiyonu

 

Tez Koleksiyonu

2009-2011                                                                                                     2014-2015

2012

Fen Bilimleri Enstitüsü

   Akgünlü, Semiye Burçin2. Kilis ve Gaziantep yöresinde tüketilen bazı yabani sebzelerin mineral içerikleri ve mikrobiyolojik analizleri. Yüksek lisans tezi.

   Akis, Ahmet Çetin. Şekil hatırlamalı Co-Ni-Al-Si alaşımında yaşlandırma olayının martensitik faz dönüşümü üzerine etkileri. Yüksek lisans tezi.

   Akyol, Emrullah. 4-Oktoloksi-4-Bifenîlkarbonitril nematik sıvı kristalin elektro-optik özelliklerinin farklı çözücüler içerisinde incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Ayaz, Melike. Rezonans tünelleme cihazlarının fiziği ve uygulama alanları. Yüksek lisans tezi.

   Bakkal, Serkan. Kilis ili toprak örneklerinde 238U, 232Th, 40K ve 137Cs radyoaktivite konsantrasyonlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Baran, Evrim. Tekli ve ikili sistemde zeolit yüzeyine Malachite green ve Rhodamine B’nin adsorpsiyonunun araştırılması. Yüksek lisans tezi.

   Dağdelen, Sevgi. Remazol brillant blue R boyasının sulu çözeltiden uzaklaştırılması için zeytin posasının (pirina) adsorbent olarak kullanımının araştırılması. Yüksek lisans tezi.

   Deveci, Tuğrul. Gaziantep’te atık sulardan etkilenen toprak ve bitkilerde eser element (Cu, Co, Mn ve Zn) ve Fe konsantrasyonlarının ICP-MS ile tayini. Yüksek lisans tezi.

   Kaya, Naki. Bakışımsız yokluk ortamdan yansıma ve iletim katsayılarının hesaplanması. Yüksek lisans tezi.

   Koca, Mehmet. L-prolinden türetilmiş kinazolinon ve kinazolin temelli organokatalizörlerin sentezi ve enantioseçici aldol reaksiyonlarında kullanımı. Yüksek lisans tezi.

   Koçer, Ferudun. Kilis ili atmosferinde bazı mikrofungus sporlarının yıllık dağılımı ve meteorolojik parametrelerin dağılıma etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Koçer, Sibel. Liken metaboliti usnik asitin bazı aril-aminofenoller ile Schiff bazları türevleri ve metal komplekslerinin sentezi, antimutajenik ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması. Yüksek lisans tezi.

   Küçüktürkmen, Çiğdem. Kinazolinon ve kinazolin temelli Rutenyum komplekslerinin sentezi ve transfer hidrojenasyon reaksiyonunda uygulanması. Yüksek lisans tezi.

   Sakar, Yunus. Bir iki ve üç boyutta kuantum pseudodot yapıları. Yüksek lisans tezi.

   Topalbekiroğlu, Ahmet. Oreochromis niloticus’un doku ve organlarında alüminyum etkisinde kadmiyum birikimi. Yüksek lisans tezi.

   Uras, Gönül. Oreochromis niloticus’un dokularında alüminyum toksisitesi üzerine kalsiyum’un koruyucu etkisi. Yüksek lisans tezi.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

   Arslan, İbrahim. 166 numaralı (H.980/M.1572/1573) Ayntab Şer’iyye Sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi. Yüksek lisans tezi.

   Baş, Kenan. Sosyal bilgiler dersinde işbirlikçi öğrenme yönteminin yedinci sınıf öğrenci başarısına olan etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Bayram, Hüseyin. Sosyal bilgiler dersinde alternatif ölçme değerlendirme yöntemi olarak portfolyo (öğrenci ürün) dosyası, performans ve proje görevi uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek lisans tezi.

   Bilinir, Sedat. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın Şark Meselesi’ndeki yeri. Yüksek lisans tezi.

   Demirel, Yurdal. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Elazığ’da modern eğitim (1839-1923). Yüksek lisans tezi.

   Kaya, Mustafa. İlköğretim II. kademe öğrencileri için Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yapma destanlarındaki rol- modellerin eğitsel açıdan incelenmesi (Muş –Bulanık örneği). Yüksek lisans tezi.

   Yıldırım, Nurcan. 24 Ocak 1980 kararları ve sosyal yaşama etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Yıldız, Mehmed Ali. Türkçe öğretmenliği lisans programında yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi.

 

 

2013

Fen Bilimleri Enstitüsü

   Avcıoğlu, Yusuf. Attenüe Brucella melitensis (Rev-1) aşısının farklı stabilizatörlerle liyofilizasyonu. Yüksek lisans tezi.

   Bilgen, Funda Gül. Kilis ili 0-6 yaş grubu çocuk hastalarda gözlenen idrar yolu enfeksiyonlarının mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi.

   Demir, Sekvan. Tuz stresine karşı bazı zeytin çeşitlerinin savunma stratejileri. Yüksek lisans tezi.

   Diken, Sinan. Co90Fe10 ince filmlerin manyetik ve yapısal özelliklerine altın alt tabaka etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Doğançay, Gülsüm. Sulanan ve sulanmayan koşullarda bazı zeytin çeşitlerinin yapraklarındaki biyoaktif bileşiklerin mevsimsel değişimi. Yüksek lisans tezi.

   Gözüaçık, Hediye Gül. Su stresinin Kişniş (Coriandrum sativum L.)’te bitki gelişimi ile meyvede yağ asidi ve besin elementi içeriğine etkisinin araştırılması. Yüksek lisans tezi.

   Güden, Faruk. Ferrosıvı nanoparçacıkların magnetik yakalama metodu ile depolanması ve karakterizasyonu. Yüksek lisans tezi.

   Koçer, Oğuzhan. Zeytin posası (pirina) üzerine Malaşit Yeşili’nin sulu çözeltiden adsorpsiyonu. Yüksek lisans tezi.

   Şimşek, İsmail Yavuz. Kilis yöresinde yetişen bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Uluçay, İbrahim Ethem. Doğal bileşikler Usnik asit ve Naringenin silika-jele bağlanması ve metal komplekslerinin sentezlenmesi : katı faz ekstraksiyon özellikleri ve katalitik aktivitelerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

   Ajghif, Mohammad. 6 numaralı (H. 995-999) Halep Şer'iyye Sicili'nin değerlendirilmesi (S. 1-100). Yüksek lisans tezi.

   Benzer, Ebru. Takvim-i vekayi ’nin 1831-1834 yılları arası transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi.

   Benzer, Ebru. Takvim-i vekayi ’nin 1831-1834 yılları arası transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi.

   Çolak, Faruk. Türkçe dil bilgisi öğretiminin genel sorunları ile alan literatüründeki tartışmalı konuların ilköğretim ikinci kademe dil bilgisi öğretimine yansımaları ve çözüm önerileri. Yüksek lisans tezi.

   Dağdelen, Selçuk. Selim Sabit Efendi’nin “Nahv-i Osmânî” adlı eserinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Demir, Mustafa. Eğitimci olmayan hizmetli personelin örtük program çerçevesinde öğrencilerin duyuşsal gelişimine olan etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Esen, Serkan. Köy Enstitüleri. Yüksek lisans tezi.

   Helal, Jalal. Selim Sırrı’nın Doğru Sözler adlı eserinin Latin harfli çevirisi ve tematik tahlili. Yüksek lisans tezi.

   İlhan, Fatih. Şer’iye sicillerine göre XVI. yüzyılda Halep’te fiyatlar. Yüksek lisans tezi.

   Karacif, Mücahit. Mevlevîlik ve Kilis Mevlevîhânesi. Yüksek lisans tezi.

   Kocarık, Hasan. Hazarlarda devlet yönetimi. Yüksek lisans tezi.

   Öztürk, Bilal Cesur. Okul yöneticilerinin yönetim stilleri ve benimsedikleri değerlerin incelenmesi (Kilis İli örneği). Yüksek lisans tezi.

   Öztürk, Metin. Türkçe öğretmenlerinin yapılandırmacı anlayışı uygulama düzeyinin incelenmesi (Kilis İli örneği). Yüksek lisans tezi.

   Sayın, Serap. Atasözlerinin kelime öğrenimine etkisi (Gaziantep İli Şehitkâmil İlçesi Mehmet Akif İlköğretim Okulu örneği). Yüksek lisans tezi.

   Tunç, Samiye. Modernleşme sürecinde Türk aile yapısına Kadınlar Dünyası Dergisi’nin bakışı (sayı: 1-144). Yüksek lisans tezi.

   Yıldırım, İlker Ozan. Eski harfli çocuk dergilerinden Resimli Dünya Dergisi. Yüksek lisans tezi.

   Zamzam, Aya. Zekeriya Tamir'in hayatı, sanatı ve eserleri. Yüksek lisans tezi.

2. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1184) 


Son Güncelleme: 2018-02-26 14:17:29
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document