Nadir eserler koleksiyonu   Görsel işitsel materyal koleksiyonu   Tez koleksiyonu   Süreli yayın koleksiyonu

 

Kilis Kitaplığı Koleksiyonu 

Kilis Araştırma Merkezi

A                                                                                                                              M-Z

   Asım, Necip. Bilenler Bilmiyenlere Öğretsin. 1925.

   Asım, Necip. Divan Türki'i Sultan Veled. 1926.

   Asım, Necip. Elifbamız Hakkında Bazı Mülahazalar. 1916.

   Asım, Necip. Fevaid-i Gaza. 1913.

   Asım, Necip. Gazavatı Hayrettin Paşa. 1912.

   Asım, Necip. Gök Sancak. 1912.

   Asım, Necip. Hadis-i Erbain Tercümeleri. 1915.

   Asım, Necip. İlm-i Lisan. 1926.

   Asım, Necip. Karasiye Müteallık İki Mühim Eser. 1925.

   Asım, Necip. Kıpçak Türkçesine Dair. 1916.

   Asım, Necip. Mesihi Divanı. 1912.

   Asım, Necip. Mısır'da Yazılmış Türkmence Kitap. 1916.

   Asım, Necip. Milli Aruz. 1913.

   Asım, Necip. Milli Bayramımız. 1924.

   Asım, Necip. Musul ve Havalisinde Türkler. 1924.

   Asım, Necip. Osmanlı Tarihi Nüvisleri ve Müverrihleri. 1912.

   Asım, Necip. Pek Eski Türk Yazısı. 1911.

   Asım, Necip. Sofut Bey. 1916.

   Asım, Necip. Tu-kiyular. 1927.

   Asım, Necip. Türk Dilinin Tarihi Sarfı. 1925.

   Asım, Necip. Ural-Altay Lisanları. 1895.

   Ateş, Hacer. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis İllerindeki Yöresel. 2010.

   Aydoğanlı, F. Sema. Endüstri Meslek Liselerinde Okutulan. 2006.

   Ayn-i Ali Efendi. Kavanin-i Al-i Osman. 1603-1617.

   Bağdatlı İsmail Paşa. Hediyetü'l-Arifin Esmaül Müellifin. 1951.

   Baş, Mehmet Şamil. Aşki Mustafa Efendi'nin Vahdet-name'si ve Mevlevilik.

   Baş, Mehmet Şamil. Metin-Muhteva Tahlil : Yükseklisans Tezi.

   Baysa, Hüseyin. Ömer Müftü Kilisinin Sigaranın hükmü Hakkındaki Görüşünün Değerlendirmesi. 2015.

   Bıyık Yapa, Melek. Aşkı Mustafa Efendi Divanı. 2007.

   Boyacıoğlu, Ramazan. Beyanu'l-Hakta Ulema : Siyaset ve Medrese.

   Böler, Tuncay. Necip Asım Yazıksız ve Türk Diline Katkıları.

   Budak, Mustafa. Müterake Döneminde Bir Aydın-Halk İşbirliği : Kilis'in Türklüğü, Osmanlı Hükümeti'ne Bağlılığı Hakkında. 2000.

   Bursalı Mehmet Tahir. Osmanlı Müellifleri. 1917. 3 cilt.

   Carullah Ebi'l Kasım. İnmuzec fi'n-Nahv. 1745.

   Cuinet, Vital. La Turquie d'Asie. 1891.

   Çifçi, Ömer. Hatimetü'l-Eş'ar (Fatin Tezkeresi).

   Dinçol, Ali. Zwei hethitische Hieroglyphensiegel und ein Siegelabdruck aus Oylum Höyük.

   Doğan, Figen. Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları. 2008.

   Doğramacıoğlu, Hüseyin. Kilis Masalları Derleme ve Tahlil Çalışması. 2002.

   Donbaz, Veysel. A Lapis-Lazuli Cylinder Seal Found at Oylum Höyük.

   Ebi Bekir Herevi. El İşaret İla Marifetizziyarat. 2002.

   Ebu İsmail Mehmed. Futuhu'ş-şam.

   Ebu'l Fida. Tarihi Halep.

   Efe, Aydın. Antep Savunması: Bir Albayın Hatıratı. 2015

   Eğilmez, Mustafa. Tarihi Yönüyle Kütahya Mütasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa.

   Elmacı, Nuran. Kilis Mutfağı ve Değişen Yönleri.

   Engin, Atilla. Kilis Oylum Höyük Buluntularının Işığı Altında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin M.Ö. 2. Bin Seramiği. 1997.

   Ercivan, Hakan. 19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönüyle Kilis Kazası. 2010.

   Ergin, Hasan Cafer. Anadolu Yörükler, Türkmenler, Kızılbaşlar, Mevleviler ve Padişahlar. 1900.

   Erol, Hülya Arslan. Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri.

   Evliya çelebi. Seyahatname. 1928. 10 cilt.

   Fazıl Mehmed. El Durer-ul-müntehab Tarih-i (Memleket-i Halep). 1909.

   Frayliç ve Ravlig. Türkmen Aşiretleri. 1918.

   Gelebek, Mehmet Sedar. Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacılık Temelli. 2011.

   Gül, Rıza. Kilis Merkez ve Köyleri Ağızları. 1993.

   Gülcü, Erdinç. Milli Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler.

   Günver, Kadriye. Kilis'te Yaşayan Gayri Müslimler (1850-1925). 2003.

   Güzeler, N.. Laktasyon Dönemi Boyunca Saanene X Kilis Keçi Sütü.

   Halid Escebili. Tarihi Halebi Tabii. 1794.

   Hocazade Abdullah. Tertib-i Kıyas.

   Hocazade Abdullah b. Abdurrahman. Haşiye Cedide Ala Haşiyeti’s-Seyyideş : Şerif Ala Şerhi Kutbud. 1859.

   Hocazade Abdullah b. Abdurrahman. Haşiyet Hocazade Ale’l-Fenari.

   Hocazade Abdullah b. Abdurrahman. Risale-i fi Beyan Akyisat İsaguci Mantık.

   Hocazade Ahmet Cevdet. Arapça sarf ve nahv. 1912.

   Hocazade Ahmet Cevdet. Farisi lisanı.

   Hocazade Ahmet Tahir el-Kilisi. İzahü’l-Mantık.

   Hocazade Muhammed Tahir el-Kilisi. Kıyas Risalesi.

   İbn-i Asakir. Medine-i Dımaşk. 80 cilt.

   İbni Batuta. İbn-i Batuta Seyahatnamesi. 1879.

   İbn-i Kesir. El-Bidaye Vennihaye. 1997. 21 cilt.

   İbrahim Hilmi. Memaliki Osmaniyye Cep Atlası. 1917.

   İnce, Halil İbrahim. Millî Mücadele'de Kilis. 2004.

   İriadam, Mehmet. Kilis keçilerine ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler.

   Jak Baron Ruso. Arabistan Seyahati. 1905.

   Kabacık, Mehmet. 1 Numaralı Evamir-i Sultaniye Defterine (1689-1691) Göre II. Süleyman Döneminde Halep.

   Kamil Gazi. Nehr’üz-zeheb fi Tarihi Haleb.

   Karabulut, Mustafa. Şevket Bulut'un Hayatı ve Hikaye Anlayışı. 2012.

   Karadişoğulları, Ekrem. Şevket Bulut ve Hikayeciliği. 2007.

   Karakök, Serap. Siyah Alaca ve Siyah Alaca ile Kilis Melezi.

   Katip Çelebi. Cihannüma. 1885.

   Katip Çelebi. Keşf-el Zünun. 1941. 2 cilt.

   Katip Çelebi. Takvimüt-tevarih. 1830. 2 cilt.

   Katipzade Ömer el-Kilisi. Kıladetü’d-Düreri’l-Avaid Li-Kevniha.

   Kesici, Ökkeş. Kilis Yöresinin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası. 1992.

   Kılıç, Filiz. Tezkire-i Şuarayı Şefkat-i Bağdadi.

   Kılıçkıran, Mazlum Nusret. Kilis- Musabeyli Bucağı Köylerinde Kadın Takıları.

   Kıvrım, İsmail. Kilis ve A‘zaz Voyvodası Daltabanzâde Mehmed Ali Paşa ve Muhallefatı.

   Kilisli Aşkı Mustafa Efendi. Medine Tarihi. 1847. 3 cilt.

   Kilisli Rıfat. Cehl-i Mürekkep. 1918.

   Kilisli Rıfat. Eski Defterler. 1918.

   Kilisli Rıfat. Hacı Hayati. 1918.

   Kocagöz, Samim. Divanü Lugat-it-Türk ve Hocam Kilisli Rıfat Bilge. 1972.

   Koçak, Serdar. Kilis, Simental X Kilis Melezi F1, G1 VE F1XG1 Genotiplerinde Verim Özellikleri.

   Köprülü, Mehmet Fuat. Türk Edebiyatı Tarihi. 1920.

   Küçükkaya, M. Askeri. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Geçen Mevlevihaneler ve Tekkeler.

2. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1186) 


Son Güncelleme: 2017-08-25 09:31:11
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019                                                                 Untitled Document