Görsel işitsel materyal koleksiyonu   Tez koleksiyonu   Süreli yayın koleksiyonu

 

Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu

1834-1928 Tarihleri Arasında Arap Alfabesiyle Yazılmış veya Basılmış Türkçe Eserler

A-K

   Lugat-ı Burhani Kati. 1870.

   Lugat-ı Osmani. 1869.

   Lugat-ı Tefeyyüz: Fransızcadan Osmanlıcaya. Ali Nazima. 1910. 2 Kopya.

   Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali. Ertuğrul İsmail Fenni. 1928.

   Marifetname. İbrahim Hakkı. 1835.

   Mecmüat'üz-Zühdiyye fi'l-Ahkami'd-Diniye. Ahmed Zühdi. 1893.

   Memalik-i Osmaniyye Coğrafyası. Ali Tevfik. 1900.

   Merahıl-Meali fi Şerhi'l-Emali. 1886.

   Mevahibil ed Diniye Tercümesi. İmam Kastalani. 1895.

   Mevahibil Rahman fi Menakib. İmam Hanifet'il-Numan. 1892.

   Mevahib-ü Ledünniyye Tercümesi. İmam Kastalani. 1900.

   Mevlid-i Şerif. Süleyman Çelebi. 1893. 

   Mevzuat Şiir Şeklinde. Abdullah Sermest. 1882.

   Mevzuat'ül Ulum. Taşköprüzade Ahmet. 1893.

   Mezâhibin Telfîki ve İslâmın Bir Noktaya Cem'i. 1913.

   Mir'at ül-Haremeyn. Eyüb Sabri. 1888. 2 Kopya.

   Mirat-ı Ceziret'il-Arab. 1888.

  Mirat-ı Lisan-ı Farisi, Menasik'il-Kudüs-i Şerif. Hevacezade A. Cevdet. 1895.

   Mirat-ı Medine. Eyub Sabri. 1886. 4 Kopya.

   Mirat-ı Mekke. 1913. 4 Kopya.

   Mufassal Yeni Sarf ve Nahv-i. Şeyh Vasfi. 1907.

   Mukaddime-i İbni Haldun Tercümesi. 1860.

   Musameratname. Ümit Bülent. 1875.

   Müdafa'aya Mukabele ve Mukabeleye Müdafa'a. Ahmed Mithad. 1882.

   Mükemmel İlm-i Cebir. M. Vasıf. 1910.

   Mükemmel ve Mufassal Türkiye Cumhuriyeti Coğrafya Atlası. 1899. 2 Kopya.

   Mülahhas İlmi Tevhid. İsmail Hakkı. 1889.

   Nakt ul-Kelam fi Akaid-il İslam. Sırrı Paşa.

   Nazar-i ve Amel-i Usul-i Hendese. Hasan Fuad. 1890.

   Nimet-i İslam. Mehmed Zihni. 1906. 2 Kopya.

   Niyazi Divanı.

   Nizam ül-Has fi Ehl'il-İhtisas. Muhammed Nazım. 1911.

   Peygamberimiz Aleyhisselam Muharriri; Mevlana Muhammed Ali, Mü.: Ömer Rıza. 1922.

   Ravzat'ül-Ahbâb. 1871.

   Ravzat'ül-Enbiya. Ali Cevad. 1898.

   Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi. Ahmet Rasim. 1910. 5 Cilt.

   Risale-i Hamidiye. Hüseyin Cisr İsmail Hakkı. 1889.

   Riyaz'üs-Salihin min Kelamı Seyyidil Mürselin Hadis. Muhyiddin Nevevi.

   Rubaiyat. Ömer Hayyam. 1912.

   Rubaiyat-ı Hayyam. Abdullah Cevdet. 1926.

   Rüya Tabirleri. Muhyiddin Arabi. 1915.

   Safahat ve Gölgeler. Mehmed Akif. 1911.

   Safahat ve Gölgeler. Mehmet Akif Ersoy. 1928.

   Sanayi-i Nefise'nin Menşeleri. Hüseyin Cahit. 1925.

   Sarf-ı Osmani. 1874.

   Sebil'ir-Reşad Mecmuası. 1912. 2 Cilt.

   Semahane-i Edeb. Ali Enver. 1893.

   Sıhhat Nümayı İzdivac. Besim Ömer. 1887.

   Siret'in-Nebi. A. Atıf.

   Son Asır Türk Şairleri. İbn'ül-Emin Mahmud Kemal.

   Sosyalist Meslekleri. Vilfredo Pareto. Çev. Hüseyin Cahit.

   Şefikname (Edirne Vakası) ve Şerhi. Masrafzade Muhammed Şefik.

   Şerh-i Bostan. Sudi. 1871.

  Şerh-i   Divan-ı Hafız. Hafız Şirazi, Muhammed Şemsuddin. 1870

   Şeriat-ı İslamiye ve Mister Karlayl. Mahmud bin Esad bin Emin. 1897.

   Talebenin Kendi El Yazısıyla Yazmış Olduğu İktisat Notları. 2 Kopya.

   Talebenin Kendi El Yazısıyla Yazmış Olduğu Kimya Notları. 1911. 2 Kopya. 

   Talebenin Kendi El Yazısıyla Yazmış Olduğu Ders Notları. 1924. 2 Kopya. 

   Talebenin Kendi El Yazısıyla Yazmış Olduğu Ziraat Notları. 1924. 2 Kopya.

   Tarih-i İslam. Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi. 1908.

   Tarih-i Umumi. Ali Reşat. 1912. 3 Cilt.

   Tarih-i Umumi. Muhammed Murad. 1910-1912. 2 Cilt. 

   Tecrübe Üzerine Müessese. Hofting. 1924.

   Tedris-i Tarih-i Edyan. Ahmet Mithat. 1911.

  Tefsiri Cemali ale't-Tenzili'l-Celali. Cemaliddün Dehlevi. 1877. 2 Kopya.

   Telhisi Kelam fi Berahin-i Akaidi İslam. Manastırlı İsmail Hakkı. 1912.

   Tercüme el-Risale el-Hamidiye. Husayn bin Muhammad al-Trablusi. 1889. 3 Cilt.

   Tercüme ve Şerh Mesnevi Şerif. Abidin Paşa. 1889. 3 Cilt.

   Tercüme-i Elf Leyle ve Leyleh. 1890. 3 Cilt.

   Tercüme-i İzhari'l-Hakk. Rahmetullah Efendi.

  Tercümetü'r-Risaleti'l-Hamidiyye.  Hüseyin Cisr, İsmail Hakkı. 1890.

   Tuhfe-i Vehbi. Maraşlı Sümbülüzade Vehbi. 1868.

   Türkçe- Fransızca Sözlük.

   Türkçe-Fransızca Sözlük. 1927

   Türkçe-Fransızca Sözlük. 1922.

   Türkçe Lugat. 1914.

   Ulema-i İslamiyeye Bir Sual. Ahmed Hamdi Aksekili. 1816.

   Urusan Fevaid der Gülüstan Kavaid. Mesud.

   Usul-ı Akise Takrriri İlâveli Kurban Risâlesi; Din Yolunda Muhtasar Dimainnisa (Abdullah Edib Ayıntabi); Rehber-i Umran-ı Vatan ve Şeb Çerağ-ı Râh-ı Medeniyet (Hulûsî); Yirminci Asırda Alem-i İslâm ve Avrupa Müslümanlara Rehber-i Siyâset (Şeyh Mihrüddin Arûsî); Raddülmuğfil (İbrahim Zühdü Eğinli); Fevaid-i İslâmiyye (Şerife Nur); Musahhah Mevlid-i Şerif (Süleyman Çelebi). Evliya Kastamonulu. 1898.

   Usul-ı Müsellesat-u Küreviyye. Rıfat. 1889.

   Usulü Muhakeme-i Hukukiye Kanunu Şerhi. Tarık Tevfik. 1904.

   Vahdet-i Vücud ve Muhyiddin-i Arabi. Ertuğrul İsmail Fenni. 1928.

   Yeni Güzel Yazılar. Süleyman Şevket. 1928.

   Yeni Resimli Türkçe Kamus. Hasan Bedreddin, Raif Necdet. 1928.

   Zebanı Farisi. Muallim Fevzi. 1909.

   Zubdetu't-Kısas. Abdurrahman Şeref. 1897.

   Zulmetten Nura. Mehmed Şemseddin (Günaltay). 1912.

   Zübde-tül Hakayık Tercümesi. Hafız Mehmed. 1874.

2. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1186) 


Son Güncelleme: 2018-02-26 14:16:29
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019                                                                 Untitled Document