Tarihçe   Görev, yetki ve sorumluluklar   Kütüphane yönergesi   Kütüphane raporu   İç kontrol faaliyetleri

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 


  07/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 33'üncü maddesi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarının görevleri:

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama

    çalışmalarını yapmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

 

  İlgili kanun çerçevesinde hazırlanan 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 sayılı Kütüphane Yönergemizin 5'inci maddesinin 2'inci fıkrasına göre görev, yetki ve sorumluluklarımız:

a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,

b) Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanların kullanımına sunulacak

    şekilde düzenlemek,

c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi

    ve dışı hizmet vermektir.


Kanun ve yönergede tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklarımız doğrultusunda belirlediğimiz;


 Misyonumuz, üniversitemizde yapılan araştırma, eğitim, öğretim ve öğrenimi, farklı ortamlara kayıtlı her nevi bilgi kaynağı ile desteklemek, kütüphane kullanıcılarının entelektüel gelişimlerini destekleyebilecek bilgi kaynaklarını sağlamak ve bu bilgi kaynaklarından kullanıcıların en hızlı ve en kolay şekilde yararlanması için gerekli çalışmaları yapmaktır.


Vizyonumuz, bilgi teknolojilerindeki değişim ve dönüşümü yakından takip eden ve uygulayan bir üniversite kütüphanesi olmanın yanında, toplumun tüm kesimlerine hizmet anlayışıyla kendini okuma ve öğrenmeye adamış fertler yetiştirmektir.

 


Son Güncelleme: 2019-03-19 10:29:08
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019                                                                 Untitled Document