YAZMA VE NADİR MATBU KİTAP KOLEKSİYONU

L-Z

A. El Yazması Kitaplar

   Celali Devani. Bayramzade Abdullah Edip Ayıntabi.

   Hüsn-ü Aşk (Heza Risale-i). Şeyh Muhammed Galib Dede. 1834.

   Nuhbe Sümbülzade Vehbi Manzum ve Şerhi Hayatı. Sümbülzade Vehbi. 1850 (2 Kopya).

   Sulik Hakkı Efendi. Hilyetil-Ricali-Gaib Ali Efendi. 1840 (2 Cilt).

   Siyer-i Mekki ve Medeni. Veysi ve Nabi.

 


B. Nadir Matbu Kitaplar

  Ahkam-ı Kur'aniyye. Mehmed Vehbi Efendi. 1923.

  Ali Şir Nevayi Divanı. 1868.

  Ameli ve Nazari Hesap. Ali Galip. 1909.

  Amentü Şerhi: Ferâidü'l Fevâid fî Beyani'l Akâid. Kadızâde Ahmed. 1890.

  Amme, Tebareke-i Şerif. Tüccarzade İbrahim Hilmi. 1912.

  Amme Tefsiri. 1870.

  Anadolu'nun İstikbali ve Akdeniz Meselesi. Charles Jaley. 1911.

  Asarı Vecihiden Mehcure Hikmet. Vecihi. 1924.

  Asri Demokrasiler. Bryce Visconte James. 1924 (3 Kopya).


  Battal Gazi Menkibeleri. 1902.

   Beşair: Sıdk-I Nübüvvet-İ Muhammediyye. Ahmed Mithad. 1899.

   Beyyinat-i Ahmediye: Hak Ve Hakikat. Manastırlı İsmail Hakkı. 1911.

   Binbir Gece Hikâyeleri.

   Bir Çalgıcının Seyahati. 1926.

   Bizans Karşısında Türkler. Ahmet Refik. 1927.

   Bostan-ı Nasayih. Şeyh Sadi Şirazi. 1871.

  Burhan-ı Katı Tercümesi. 1870.


   Coğrafyayi Umumi ve Müze-i Hümayunu Rehnüma. Abdurrahman Şeref. 1905.

 

   Dar'ül Hilafet'ül Aliye Sevabil Kelam. Mustafa Zihni. 1917.

   Darül-fünun Emaneti. 1927.

   Delail-i Hayrat. 1890, 1923 (2 Kopya).

   Delail-i Hayrat Şerhi. 1890, 1923 (2 Kopya).

   Delail-i Şerif. 1907.

   Dikmen Yıldızı. Aka Gündüz (Enis Avni). 1928.

   Din Ahkamı. Ebul Kasım.

   Din Dersleri. İsmail Hakkı İzmirli. 1922.

   Din Hayatının İbtida-i Şekilleri. Emile Durkheim. Çev. Hüseyin Cahid. 1924 (4 Kopya).

   Divan-i Niyazi. Niyazi. 1898.

   Dürr-i Sencide. Hüseyin Hilmi. 1909.


   El Muhkem fi Şerhi'l Hikem. Hafız Ahmed Mahir. 1905.

   El Namüs ül-Akvam. Ömer Lütfi. 1921 (2 Cilt).

   El Verd el-Müfit fi Şerhil Tecvid. Muhammed Konevi Birgivi. 1895.

  Elf Enhar ve Ennehar. 1873 (3 Kopya).

   Endülüs Tarihi. Ziya Paşa. 1859, 1863, 1886.

   Ennisa el hakimatı Fi'l. Tarih Doktor Buhiye. 1873.

   Erenler Bahçesi: Hadikatü's- süeda. Mehmed bin Süleyman. 1869.

   Esbabel Nüzul ve Nasuh ve Masuh hakkında. Celaleddin-i Suyuti. 1873.

   Etnografya: Ulum-ı Akvam. Mustafa Satı. 1909 (2 Cilt).

   Et-tefessülat'ül fevziyye. Mehmet Fevzi.

  Evrad-ı Kebir. Hazreti Mevlana. 1884.

   Evrad-ı Mevleviyye. 1866.

   Eyyühel-Veled. 1885.

   Ez Tercüme-i Füsus. 1873 (2 Kopya).

   Feraidil Fevaid fi Beyanil Ekaid. Şemseddin bin Şemseddin Ahmed. 1824.

   Feteva-i Ali Efendi. Ali Efendi.

   Fitret ül-İslam. Süreyya. 1907.

   Füsus Tercümesi. Muhyiddin Arab-i. 1873.

  

   Gülistan. Sadi Şirazi. 1787, 1869.

   Gülzar-ı Sufiye. Müftizade Abdullah. 1927. 

   Güzel Yazılar. Süleyman Şevket. 1901.


   Hadikatül Evliya. Hocazade Ahmet Hilmi. 1902. (2 Cilt).

   Hak ve Hakikat el-Metalib-i İzahiy. Manastırlı İsmail Hakkı. 1911.

   Hayat-ı Hazreti Muhammed. Lütfullah Ahmet. 1912.

   Haza Kitab-ı Muhammediye. Yazıcıoğlu Muhammed. 1889.

   Hazreti Muhammed'in Hayatı. Ahmed Lutfullah. 1913 (2 Kopya).

   Hesab-ı Nazari. Mehmet Nadir. 1926.

   Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların. Deuignes. 1905 (5 Kopya).

   Hülasa-i Tarih-i Medeniyet. Charles Seignobos. 1910.

  Hülasat ül-Beyan fi Tefsir ül-Kuran Evkaf-ı İslamiye. Muhammed Vehbi. 1922-1924 (8 Cilt).


   İcra Kanun Muvakkiti. Tarık Tevfik. 1912.

   İçkinin Zararları: İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Yaralar. Abdülaziz. 1922.

  İffet. Hüseyin Rahmi. 1927.

   İlm-i Ahlâk. Abdurrahman Şeref. 1898.

   İlm-i Ahvâl-i Ruh. Ali İrfan Eğribozî. 1922.

   İslam Tarihi. M. Şemseddin. 1922.

   İslamda Tarih ve Müverrihler. M. Şemseddin Günaltay. 1920.

  İstibdaddan Hâkimiyet-i Milliyeye 1 - 2. Ahmet Rasim. 1924.

   İstisna-i Baliyed İştişha-i Baliyed. Muhammed Ali. 1924.

   İzharu'l Hak. El-Hac Hindi ed-Dehlevi. 1867.


   Kamus-i Türki. Ş. Sami. 1899.

   Kamus-u Fransavi: Türkçe Fransızca Lugat. 1928.

   Kara Davut. Nizamettin Nazif. 1927.

   Kaşif il-Esrar ve Dafiil Eşrar. Mevaliden İshak.

   Kavaidi Farisi. 1891.

   Kenzi Mahfi: Şiir. İsmail Hakkı.

   Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa 1-2; Ahmet Cevdet Paşa. 1912 (2 Cilt).

   Kitab el-fasl fi'l-Milel ve'l-ehvai ve'n-Nihel (Şehristani). Ebi Muhammed Ali. 1903.

   Kitab-ı Mukaddes. 1905.

   Kitab-ı Mukaddes: Yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid. 1912.

  Kozmoğrafya. Salih Zeki. 1912.

  Külliyat-ı Asar, Mektublar. Abdülhak. 1915.

   Külliyat-ı Ziya Paşa. 1925.

 

Sayfa 1/2

  

 

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1186) 

 

        

Son Güncelleme: 2014-12-03 09:14:13
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2014                                                                 Untitled Document