Görsel işitsel materyal koleksiyonu   Tez koleksiyonu   Süreli yayın koleksiyonu

 

Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu

1834-1928 Tarihleri Arasında Arap Alfabesiyle Yazılmış veya Basılmış Türkçe Eserler

L-Z

A. El Yazmaları

   Celali Devani. Bayramzade Abdullah Edip Ayıntabi.

   Hüsn-ü Aşk (Heza Risale-i). Şeyh Muhammed Galib Dede. 1834.

   Nuhbe Sümbülzade Vehbi Manzum ve Şerhi Hayatı. Sümbülzade Vehbi. 1850. 2 Kopya.

   Siyer-i Mekki ve Medeni. Veysi ve Nabi.

   Sulik Hakkı Efendi. Hilyetil-Ricali-Gaib Ali Efendi. 1840. 2 Cilt.


B. Matbu Yayınlar

  Ahkam-ı Kur'aniyye. Mehmed Vehbi Efendi. 1923.

  Ali Şir Nevayi Divanı. 1868.

  Ameli ve Nazari Hesap. Ali Galip. 1909.

  Amentü Şerhi: Ferâidü'l Fevâid fî Beyani'l Akâid. Kadızâde Ahmed. 1890.

  Amme, Tebareke-i Şerif. Tüccarzade İbrahim Hilmi. 1912.

  Amme Tefsiri. 1870.

  Anadolu'nun İstikbali ve Akdeniz Meselesi. Charles Jaley. 1911.

  Asarı Vecihiden Mehcure Hikmet. Vecihi. 1924.

  Asri Demokrasiler. Bryce Visconte James. 1924. 3 Kopya.

  Battal Gazi Menkibeleri. 1902.

   Beşair: Sıdk-I Nübüvvet-İ Muhammediyye. Ahmed Mithad. 1899.

   Beyyinat-i Ahmediye: Hak Ve Hakikat. Manastırlı İsmail Hakkı. 1911.

   Binbir Gece Hikâyeleri.

   Bir Çalgıcının Seyahati. 1926.

   Bizans Karşısında Türkler. Ahmet Refik. 1927.

   Bostan-ı Nasayih. Şeyh Sadi Şirazi. 1871.

  Burhan-ı Katı Tercümesi. 1870.

   Coğrafyayi Umumi ve Müze-i Hümayunu Rehnüma. Abdurrahman Şeref. 1905.

   Dar'ül Hilafet'ül Aliye Sevabil Kelam. Mustafa Zihni. 1917.

   Darül-fünun Emaneti. 1927.

   Delail-i Hayrat. 1890, 1923. 2 Kopya.

   Delail-i Hayrat Şerhi. 1890, 1923. 2 Kopya.

   Delail-i Şerif. 1907.

   Dikmen Yıldızı. Aka Gündüz (Enis Avni). 1928.

   Din Ahkamı. Ebul Kasım.

   Din Dersleri. İsmail Hakkı İzmirli. 1922.

   Din Hayatının İbtida-i Şekilleri. Emile Durkheim. Çev. Hüseyin Cahid. 1924. 4 Kopya.

   Divan-i Niyazi. Niyazi. 1898.

   Dürr-i Sencide. Hüseyin Hilmi. 1909.

   El Muhkem fi Şerhi'l Hikem. Hafız Ahmed Mahir. 1905.

   El Namüs ül-Akvam. Ömer Lütfi. 1921. 2 Cilt.

   El Verd el-Müfit fi Şerhil Tecvid. Muhammed Konevi Birgivi. 1895.

  Elf Enhar ve Ennehar. 1873. 3 Kopya.

   Endülüs Tarihi. Ziya Paşa. 1859, 1863, 1886.

   Ennisa el hakimatı Fi'l. Tarih Doktor Buhiye. 1873.

   Erenler Bahçesi: Hadikatü's- süeda. Mehmed bin Süleyman. 1869.

   Esbabel Nüzul ve Nasuh ve Masuh hakkında. Celaleddin-i Suyuti. 1873.

   Etnografya: Ulum-ı Akvam. Mustafa Satı. 1909. 2 Cilt.

   Et-tefessülat'ül fevziyye. Mehmet Fevzi.

  Evrad-ı Kebir. Hazreti Mevlana. 1884.

   Evrad-ı Mevleviyye. 1866.

   Eyyühel-Veled. 1885.

   Ez Tercüme-i Füsus. 1873. 2 Kopya.

   Feraidil Fevaid fi Beyanil Ekaid. Şemseddin bin Şemseddin Ahmed. 1824.

   Feteva-i Ali Efendi. Ali Efendi.

   Fitret ül-İslam. Süreyya. 1907.

   Füsus Tercümesi. Muhyiddin Arab-i. 1873. 

   Gülistan. Sadi Şirazi. 1787, 1869.

   Gülzar-ı Sufiye. Müftizade Abdullah. 1927. 

   Güzel Yazılar. Süleyman Şevket. 1901.

   Hadikatül Evliya. Hocazade Ahmet Hilmi. 1902. 2 Cilt.

   Hak ve Hakikat el-Metalib-i İzahiy. Manastırlı İsmail Hakkı. 1911.

   Hayat-ı Hazreti Muhammed. Lütfullah Ahmet. 1912.

   Haza Kitab-ı Muhammediye. Yazıcıoğlu Muhammed. 1889.

   Hazreti Muhammed'in Hayatı. Ahmed Lutfullah. 1913. 2 Kopya.

   Hesab-ı Nazari. Mehmet Nadir. 1926.

   Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların. Deuignes. 1905. 5 Kopya.

   Hülasa-i Tarih-i Medeniyet. Charles Seignobos. 1910.

  Hülasat ül-Beyan fi Tefsir ül-Kuran Evkaf-ı İslamiye. Muhammed Vehbi. 1922-1924. 8 Cilt.

   İcra Kanun Muvakkiti. Tarık Tevfik. 1912.

   İçkinin Zararları: İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Yaralar. Abdülaziz. 1922.

  İffet. Hüseyin Rahmi. 1927.

   İlm-i Ahlâk. Abdurrahman Şeref. 1898.

   İlm-i Ahvâl-i Ruh. Ali İrfan Eğribozî. 1922.

   İslam Tarihi. M. Şemseddin. 1922.

   İslamda Tarih ve Müverrihler. M. Şemseddin Günaltay. 1920.

  İstibdaddan Hâkimiyet-i Milliyeye 1 - 2. Ahmet Rasim. 1924.

   İstisna-i Baliyed İştişha-i Baliyed. Muhammed Ali. 1924.

   İzharu'l Hak. El-Hac Hindi ed-Dehlevi. 1867.

   Kamus-i Türki. Ş. Sami. 1899.

   Kamus-u Fransavi: Türkçe Fransızca Lugat. 1928.

   Kara Davut. Nizamettin Nazif. 1927.

   Kaşif il-Esrar ve Dafiil Eşrar. Mevaliden İshak.

   Kavaidi Farisi. 1891.

   Kenzi Mahfi: Şiir. İsmail Hakkı.

   Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa 1-2; Ahmet Cevdet Paşa. 1912. 2 Cilt.

   Kitab el-fasl fi'l-Milel ve'l-ehvai ve'n-Nihel (Şehristani). Ebi Muhammed Ali. 1903.

   Kitab-ı Mukaddes. 1905.

   Kitab-ı Mukaddes: Yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid. 1912.

  Kozmoğrafya. Salih Zeki. 1912.

  Külliyat-ı Asar, Mektublar. Abdülhak. 1915.

   Külliyat-ı Ziya Paşa. 1925.

1. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1186) 


Son Güncelleme: 2018-02-26 14:14:55
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document